Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen met persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen. Hoe ver uw relatie met Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Indien u als medewerker, klant, relatie en leverancier (hierna verder te noemen lid), actief deelneemt aan activiteiten van Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen, bijvoorbeeld in commissies of werkgroepen, dan zullen wij u ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde vragen, informatie of kennisuitwisseling. Daarnaast worden gegevens van lidbedrijven verwerkt als onderdeel van het lidmaatschap. Zo kunnen uw contactgegevens gedeeld worden met andere leden, en kunt u benaderd worden voor activiteiten en informatie over Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen. Indien u iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om u het product te sturen en voor de financiƫle afhandeling. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over lidmaatschap van Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen.

Indien uw organisatie lid is van Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap of op grond van de wet. Daarnaast hebben Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen event, deelname aan een commissie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de vereniging beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik besloten gedeelte website

Indien u medewerker bent van een lidbedrijf van Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen, dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, dragen Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Uitnodigingen en overige mailings

Indien u ledencontactpersoon bent bij uw organisatie, indien u deelneemt aan een activiteit van Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen of indien u informatie aanvraagt bij Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen enkele mailing lists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op eigen verzoek, of omdat dit voortkomt uit activiteiten in het kader van uw lidmaatschap. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door u direct af te melden van een mailing list, of door contact op te nemen met ons secretariaat.

Verstrekking aan derden

Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

Best Business IT Group B.V.
Hamsestraat 26
5298NA, Liempde
Nederland

+31 (0) 499 47 37 00

reactie@best.nl
 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Best Business IT Group B.V. en al haar dochtermaatschappijen adviseren de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 juli 2018.